I regeringens budget-proposition, presentation här i lättläst text, föreslås för 2015 reformer för fler jobb, för bättre resultat i skolan, för en bättre miljö och för ett hållbart klimat, samt reformer för jämställdhet och för att värna den svenska modellen.

 

Reformer i regeringens budget för fler jobb

Regeringen sätter upp som mål i sin budget att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Ett tydligt sysselsättningsmål ska därför styra politiken.

Regeringen föreslår i sin budget att, för att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten, ska satsningar på en aktiv näringspolitik samt satsningar på arbetsmarknad och utbildningar göras.

Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken ska riktas in särskilt mot unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

Regeringens budget innehåller även ökade offentliga investeringar i infrastruktur och den fokuserar på minskad klimatpåverkan

 

Reformer i regeringens budget för skolan

Regeringens har som målsättning att återföra svensk skola till internationell toppklass.

Ett antal skolreformer föreslås för att vända de försämrade skolresultaten.

Regeringens budget innehåller särskilda åtgärder i förskoleklasser och de tre lägsta årskurserna, med minskade klasstorlekar som mål och ökat stöd till de elever som behöver det.

Lärarkrisen ska bekämpas med åtgärder som ska höja läraryrkets attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen.

Regeringens budget innehåller även åtgärder för att fördela en större del av resurserna efter elevernas behov samt att se till att alla skolor ska kunna ge bra förutsättningar för alla elever.

 

Reformer i budgeten för ett hållbart klimat och en bättre miljö

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen radikalt ska minska under de kommande fyra (4) åren.

De nationella miljömålen ska nås och miljöskatternas styrande effekt ska öka.

Ekonomiska styrmedel och stimulanser ska användas för att det ska bli möjligt ställa om Sverige till dessa miljömål.

Regeringens budget innehåller därför även införandet av ett klimatpolitiskt ramverk samt krav på att stödet för att värna den biologiska mångfalden stärks radikalt.

Att välja klimatvänliga lösningar ska bli lönsamt och klimatinvesteringar ska stödjas både på lokal och på global nivå.

 

Reformer för jämställdhet

Regeringen föreslår i sin budget ett antal reformer för att öka jämställdheten. Den ekonomiska politiken ska präglas av en feministisk grundsyn som ska bidra till ökad jämställdhet.

I regeringens budget står att läsa att män och kvinnor ska ges samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet samt likaså en trygg förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.

För föräldraförsäkringen reserveras ytterligare en månad för att snabbare få till stånd en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten.

I regeringens budget föreslås även ett antal insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

 

Reformer för att värna den svenska modellen

Regeringen föreslår i sin budget reformer för att förbättra hälso- och sjukvården, samt att höja kvaliteten i äldreomsorgen och skapa ett rättvisare Sverige samt öka jämställdheten.

För att åstadkomma ett rättvist och socialt hållbart samhälle krävs minskade inkomst- och hälsoklyftor, ökad jämställdhet samt minskad diskriminering och minskad rasism.

Regeringen kräver också att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna barnomsorg, hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt utbildning håller bästa möjliga nivå och kommer alla till del.

Dessutom föreslås i regeringens budget reformer av socialförsäkringarna för att stödja människor att komma tillbaka till hälsa och arbete samt även reformer av arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden.

 

Övriga reformer

Regeringen föreslår i sin budget även en rad utredningar för att säkerställa att skattemedel till skolan och välfärden verkligen går till det de är avsedda för.

Regeringen föreslår även en rad åtgärder för att öka tillgången till kultur, skapa en effektivare offentlig sektor, ge en nystart för biståndspolitiken samt de vill även utforma en modern svensk säkerhetspolitik.

 

 

Källa: Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop – Presentation