De rödgröna menar att arbetslösheten är högre i dag än 2006 när de borgerliga fick makten medan Alliansen framhåller att sysselsättningen har ökat under tiden som de varit i regeringsposition.

Sanningen är dock att arbetslöshet idag (i november 2014) ligger på en något högre nivå än när de borgerliga partierna fick makten 2006 då arbetslösheten i Sverige enligt SCB:s undersökningar, ligger på 7,4 procent idag jämfört med 6,6 procent i september 2006.

 

Arbetslösheten har dock varierat en hel del under åren då Alliansen haft regeringsmakten och enligt statistik från SCB. Alliansen (höger) och de rödgröna (vänstern) definierar dock arbetslösheten på lite olika sätt beroende på hur arbetsmarknadsåtgärder räknas:

 

Vad  tycker partierna om jobb och jobben - Arbetslösheten

 

 

Vad tycker partierna om jobb och jobben?

 

Vad tycker partierna om jobb och jobben

 

Dagens nyheter sammanställde inför det ordinarie valet i september vad de olika partierna tyckte i de viktigaste sakfrågorna och publicerade sammanställningen den 14 september 2014 och detta tyckte de olika partierna om jobben och jobbfrågor:

 

Vad tycker Socialdemokraterna om jobben?

– S har satt som mål att Sverige år 2020. ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.

– A-kassan ska höjas till 910 kronor per dag från dagens nivå på 680 kronor per dag.

– Arbetslösa ungdomar ska garanteras jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.

– S vill skapa fler jobb genom investeringar i infrastruktur, välfärd och bostäder.

– S vill att staten aktivt ska stötta företagens utveckling för att fler jobb ska skapas i företagen.

– Reglerna för tillfälliga anställningar vill S, att de ska skärpas.

 

Vad tycker Miljöpartiet om jobben?

– MP vill göra investeringar i förnybar energi, snabbare tåg och klimatsmarta bostäder för att skapa nya jobb.

– Fler jobb ska skapas genom att Rot-avdraget utvidgas till energieffektiviseringar.

– MP vill att a-kassan ska höjas.

– MP vill anställa fler inom skola, vård och omsorg.

– Möjlighet att ta ett friår ska finnas om en arbetslös kan få den lediga tjänsten som uppstår till följd av friåret.

– MP vill även ha kortad arbetstid framgent, på en längre sikt.

 

Vad tycker Vänsterpartiet om jobben?

– Investeringar i välfärden bostäder, infrastruktur och klimatomställning ska kunna ge 30 000 nya jobb redan från år 1.

– VP vill begränsa arbetsgivarnas möjligheter till att använda bemanningsbolag och tillfälliga anställningar.

– VP vill ha högre ersättningar i a-kassan.

– VP vill lagstifta om rätt till heltids anställningar.

– Även VP vill ha kortad arbetstid framgent på en längre sikt.

 

Vad tycker Sverigedemokraterna om jobben?

– SD vill införa en obligatorisk allmän a-kassa, som ska få höjd ersättning.

– SD vill att arbetsgivaravgiften på lärlingsanställningar slopas.

– SD vill göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.

– SD vill ge stimulansbidrag till kommuner som åtgärdar ofrivillig deltid bland anställda.

 

Vad tycker Moderaterna om jobben?

Moderaternas jobbpolitik baseras på alliansens gemensamma förslag:

– Fler jobb ska skapas genom investeringar i kollektivtrafik och bostäder.

– År 2020 ska över fem miljoner ha jobb.

– För unga anställda ska arbetsgivaravgiften sänkas.

– Provanställningar ska förlängas till 12 månader från nuvarande 6 månader.

– Jobbskatteavdraget ska vara kvar.

Samt utöver alliansförslaget så vill M:

– Att krogmomsen ska sänkas samt att inga stora förändringar ska göras i LAS (lagen om anställningsskydd).

 

Vad tycker Kristdemokraterna om jobben?

Kristdemokraternas jobbpolitik baseras på alliansens gemensamma förslag med följande partispecifika tillägg:

– KD vill att a-kassan höjs.

– Alla företag ska få undanta två personer från turordningslistan vid uppsägning.

 

Vad tycker Folkpartiet om jobben?

Alliansens gemensamma förslag plus följande partispecifika skolfrågor:

– FP vill ha turordningsregler vid uppsägningar baserade på kompetens istället för anställningstid.

– FP vill att a-kassan höjs och partiet tycker även att ett bättre omställningsstöd ska införas.

 

 

Vad tycker Centerpartiet om jobben?

Alliansens gemensamma förslag plus följande partispecifika skolfrågor:

– Centern vill också att Turordningsregler inte ska baseras på anställningstid utan istället på kompetens.

– Centern vill också höjd a-kassan och vill införa bättre omställningsstöd.

– Centern vill att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas.

 

 

 

Så här mycket vill Alliansen satsa på arbetsmarknad och arbetsliv i sin budget för 2015 jämfört med de rödgröna, i miljarder kronor:

 

Vad då tycker partierna om jobben - Budget alliansen vs regeringen - Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

 

Källa: DN – Valet 2014 – Så tycker partierna i de olika sakfrågorna samt Alliansens budgetmotion 2015 och Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop